คำแนะนำในการสอบถามปัญหา / แนะนำ / ร้องเรียน

วัตถุประสงค์

เพื่อเปิดให้บริการติดต่อสอบถาม/รับข้อเสนอแนะ/รับข้อร้องเรียน ทางออนไลน์ เป็นช่องทางให้นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป สามารถติดต่อมายังมหาวิทยาลัยได้โดยตรง เพื่อความรวดเร็วในการรับทราบข้อมูลและ สามารถนำไปดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว โดยทุกๆ เรื่องจะมีการติดตามมิให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน และเพื่อเป็นการป้องกันเหตุที่อาจเกิดจากผู้ไม่ประสงค์ดี ที่ต้องการก่อกวนระบบงาน และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบริการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดของมหาวิทยาลัย

หลักเกณฑ์การติดต่อสอบถาม/ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน   

1. ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือการให้บริการของมหาวิทยาลัย
2. ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
3. การร้องทุกข์/ร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานในสังกัด ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
  • กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
  • กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
  • ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
  • ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินควร
  • กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
  • กระทำการฝ่าฝืนจริยธรรม 
โดยเรื่องที่ร้องทุกข์/ร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคลอื่น
4. การใช้บริการติดต่อสอบถาม/รับข้อเสนอแนะ/รับข้อร้องเรียน   มหาวิทยาลัยต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการได้ เพื่อยืนยันว่ามีตัวตนจริง
 

วิธีการติดต่อสอบถาม/ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน  

1. ใช้ถ้อยคำสุภาพ
2. ระบุข้อมูลจริงของผู้ใช้บริการ
3. ระบุข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้อย่างชัดเจนว่าได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหายอย่างไร ต้องการให้แก้ไข ดำเนินการอย่างไร หรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงานของมหาวิทยาลัยได้ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถดำเนินการ สืบสวน สอบสวน ได้ 
 
ช่องทางการติดต่อสอบถาม/ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน 

 

  1. ด้วยตนเองหรือทางจดหมาย
  2. ทางศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ (Call Center) ในเบื้องต้นที่หมายเลข 0 2649 5000
  3. ผ่านทาง e-mail: contact@g.swu.ac.th
  4. ผ่านเว็บไซต์ https://complaint.swu.ac.th/ 

 

การติดต่อสอบถามทั่วไป ข้อเสนอแนะ ร้องเรียนทั่วไป กรุณาป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ และอีเมล เพื่อประโยชน์สำหรับการติดต่อกลับ หรือ ขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบให้ท่านทราบ

สำหรับการร้องเรียน (ไม่ระบุตัวตน) เพื่อเป็นช่องทางแจ้งการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งมีการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส

ข้าพเจ้ารับทราบข้อแนะนำดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

โปรดเลือกประเภทหัวข้อที่ต้องการ